Friday night scores

Big Spring 13   Monahans 28

Coahoma 29     Eldorado 56

Forsan 45         Stanton 7